Android Version 6.0(marshmallow) மேல் பயன்படுத்தும் அனைத்து இயங்குதளத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஆப்ஸ்-களுக்கு பயனீட்டாளருடைய அனுமதி (permission)அவசியம். நீங்கள் பயன்படுத்தும் இச்செயலியில் Storage Permission மிக முக்கியம்.   நீங்கள் Deny செய்தால், உங்களால் ஆவணங்களை...